Sťažnosti

E-mail: kontrolor@ulanynadzitavou.sk

 

Sťažnosti sa vybavujú podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Sťažnosť možno podať písomne alebo ústne do záznamu. Orgán verejnej správy nie je povinný záznam vyhotoviť, ak s ním sťažovateľ pri ústnom podávaní sťažnosti nespolupracuje alebo ak sa domáha činnosti orgánu verejnej správy v rozpore s právnymi predpismi.

 

Sťažnosť musí obsahovať: 

 • meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa /pri právnickej osobe názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať
 • podpis sťažovateľa, v elektronickej forme musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha. 

 

Pri vybavovaní sťažností obecný úrad dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a to:

 • obec je povinná vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,
 • ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže starosta obce predĺžiť lehotu pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Obec oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

 

Adresa na podanie sťažností: 

Obec Úľany nad Žitavou, Obecný úrad, Hlavná 51/51, 941 03 Úľany nad Žitavou

KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: Obecný úrad, Hlavná 51/51, 941 03 Úľany nad Žitavou
 • Telefón: +421 35 65 75 144
 • Email: podatelna@ulanynadzitavou.sk
 • IČO: 00800236
  DIČ: 2021059634
   
  Úradné hodiny
  Pondelok 8.00-12.00 13.00-14.00 hod.
  Utorok 8.00-12.00 13.00-16.00 hod.
  Streda 8.00-12.00 13.00-16.00 hod.
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8.00-13.00 hod.

   

FacebookFacebook