Voľba hlavného kontrolóra obce 2017

Voľba hlavného kontrolóra obce 2017
Voľba hlavného kontrolóra obce 2017
03.04.2017
Autor: Obec Úľany nad Žitavou

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Úľany nad Žitavou

V súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Obecného zastupiteľstvo v Úľanoch nad Žitavou na svojom zasadnutí  dňa 31.03.2017 uznesením č. 01/OZ/31032017 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce Úľany nad Žitavou

 dňa 09. júna 2017

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Úľany nad Žitavou musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do 24.mája 2017 do 12.00 hodiny

na adresu:

Obec Úľany nad Žitavou

Obecný úrad, Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou

v zalepenej obálke s označením

„Voľba hlavného kontrolóra obce Úľany nad Žitavou – neotvárať“

Funkcia hlavného kontrolóra obce Úľany nad Žitavou je vo výške 0,1 pracovného úväzku. Funkčné obdobie je od 1.7.2017 do 30.6.2023.

1.Predpoklady na výkon funkcie:

a) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

- ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie

b) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-bezúhonnosť

c) iné predpoklady:

- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí (Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonom, Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálnej odpady a drobné stavebné odpady a pod. )

- flexibilnosť, zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť

- prax v oblasti kontroly a manažmentu sú vítané

2.Náležitosti písomnej prihlášky:

a) Meno, priezvisko, bydlisko, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail)

b) Prílohy k prihláške:

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Úľanoch nad Žitavou

- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

- informáciu, či je hlavným kontrolórom aj v inej obci

                                                                                                   Ing. Juraj Ostrožlík

                                                                                                      starosta obceKomentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.