Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra v obci Úľany nad Žitavou

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra v obci Úľany nad Žitavou
Obecné zastupiteľstvo obce Úľany nad Žitavou vyhlásilo na svojom zasadnutí 14.09.2018 voľbu na funkciu hlavného kontrolóra v obci Úľany nad Žitavou.
19.09.2018
Autor: Obec Úľany nad Žitavou

Vyhlásenie voľby

hlavného kontrolóra Obce Úľany nad Žitavou

V súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Obecného zastupiteľstvo v Úľanoch nad Žitavou na svojom zasadnutí   dňa 14.09.2018 uznesením

č. 10/OZ/14092018 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce Úľany nad Žitavou

Voľba sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Úľanoch nad Žitavou

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Úľany nad Žitavou musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do

31. októbra do 16.00 hod.

na adresu:

Obec Úľany nad Žitavou

Obecný úrad, Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou

v zalepenej obálke s označením

„Voľba hlavného kontrolóra obce Úľany nad Žitavou – neotvárať“

 

Funkcia hlavného kontrolóra obce Úľany nad Žitavou je vo výške 0,1 pracovného úväzku. Funkčné obdobie je od 01.01.2019 do 31.12.2024.

 

Predpoklady na výkon funkcie:

a) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

- ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie

b) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-bezúhonnosť

c) iné predpoklady:

- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí (Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonom, Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálnej odpady a drobné stavebné odpady a pod. )

- flexibilnosť, zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť

- prax v oblasti kontroly a manažmentu sú vítané

 

Náležitosti písomnej prihlášky:

a) Meno, priezvisko, bydlisko, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail)

b) Prílohy k prihláške:

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Úľanoch nad Žitavou

- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

- informáciu, či je hlavným kontrolórom aj v inej obci



Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.