Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o skončení platnosti programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Podhájska

Dátum: 12.11.2021
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 672
Oznámenie o skončení platnosti programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Podhájska

verejná vyhláška

Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej len "OU Nitra, OOP"), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 59 písm. i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o lesoch"), v zmysle § 41 ods. 4 zákona o lesoch 

oznamuje

vlastníkom, správcom a obhospodarovateľom lesov, ktorých lesné pozemky sú začlenené do Lesného celku Podhájska, že dňom 31.12.2023 končí platnosť programu starostlivosti o lesy, schváleného rozhodnutím Okresného úradu Nitra, odboru opravných prostriedkov č. OU-NR-OOP4-2014/030842 zo dňa 25.07.2014 na obdobie rokov 2013 - 2023, pre tento lesný celok. 

OU Nitra, OOP súčasne oznamuje, že verejný obstarávateľ obstará vytovenie nového programu starostlivosti o lesy, platného pre roky 2024 - 2033.

OU Nitra, OOP upozorňuje vlastníkov, správcu a obhospodarovateľov lesov na povinnosti vyplývajúce z § 2 písm. "p", § 4 a § 36 zákona o lesoch, podľa ktorých obhospodarovateľom lesa môže byť len fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zapísané do evidencie lesných pozemkov vedenej príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom a má uzavretú zmluvu s vybraným odborným lesným hospodárom. 

Toto oznámenie sa v súlade s § 67 ods. 2 zákona o lesoch v spojení s § 26 a § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov doručuje verejnou vyhláškou. 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.