Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva na predloženie cenovej ponuky

SÚBOR
Dátum: 11.01.2022
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 672
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Osobný automobil na účely prepravnej služby

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnomobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: 16000,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie realizácie: marec 2022

Lehota na predkladanieponúk: do 27.1.2022 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač

Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tendernet.sk/vyzva/dUxijXSb3x1IFJ7pCWyKCQXWCenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 

Opis zákazky

Oblasť: Doprava a dopravné zariadenia

Podoblasť: Osobné automobily, náhradne diely a služby

Všeobecný opis zákazky: 

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek snízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady napredmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. Vprípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby
celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebudú
predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.

Zmluvné podmienky:

Výsledkom verejného obstarávania bude lízingová zmluva, ktorá bude navrhnutá uchádzačom.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa vo forme lízingu. Akontácia maximálne vo výške 7900€ a následne rozloženie splátok na 3 roky
Spôsob určenia ceny predmetu zákazky : - Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO. Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,

• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. - Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať
cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňuobdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklejnízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke.
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ostatné podmienky: Financovanie s využitím štátnej dotácie na hybrid a elektromobil

Požadované prílohy ku cenovej ponuke: Splátkový kalendár

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VO 12022 osobny automobil Veľkosť: 30.5 kB Formát: pdf Dátum: 11.1.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.