Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zákaz vstupu do lesa - odvolané

Dátum: 26.07.2022
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 792
Zákaz vstupu do lesa  - odvolané

Od 25.07.2022 do 1.8.2022

Rozhodnutie
Zákaz využívania lesov verejnosťou

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 56 ods.1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o lesoch), ktorý podľa § 60 ods. 2 písm. a) Zákona o lesoch

Výrok

vydáva
v zmysle § 30 ods. 4 Zákona o lesoch
zákaz využívania lesov verejnosťou,
v čase od 25.07.2022, od 24:00hod do odvolania

z dôvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Zákaz sa vzťahuje na všetky lesné pozemky v okrese Nové Zámky.

Správcom lesných pozemkov sa ukladajú povinnosti:
- Vyznačiť na všetkých prístupových cestách a iných vhodných miestach, oznamovacími tabuľami tento zákaz vstupu verejnosti,
- Zabezpečiť intenzívne protipožiarne hliadky,
- Zabezpečiť zverejnenie tohto zákazu na vývesnej tabuli príslušných lesných správ a polesí,
- Formou lesnej stráže zabezpečiť plnenie uvedeného zákazu,

Mestským a obecným úradom sa ukladá povinnosť:
- Zabezpečiť zverejnenie tohto zákazu na webovom sídle mesta a obce, rovnako tak na úradnej tabuli mestských a obecných úradov a opakovane formou verejného rozhlasu

Tento zákaz sa nevzťahuje na:
- Obhospodarovateľov lesných pozemkov,
- Užívateľov poľovných revírov,
- Členov lesnej stráže, členov poľovnej stráže, členov stráže prírody, členov rybárskej stráže
- Štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy,
- Záchranné a ozbrojené zložky Slovenskej republiky

Odôvodnenie

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydáva tento zákaz využívania lesov verejnosťou z vlastného podnetu z dôvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov. Z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt, nedostatku zrážok a výraznému poklesu vlhkosti lesnej hrabanky, padnutých konárov a lesných podrastov je tunajší orgán štátnej správy lesného hospodárstva toho názoru, že voľnočasové turistické aktivity širokej verejnosti musia v uvedenom období ustúpiť pred rizikami vzniku hospodárskych a enviromentálnych škôd na lesných porastoch spôsobených požiarmi. Z vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 4 Zákona o lesoch sa na konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení
využívania lesov verejnosťou nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Porušenie uvedeného zákazu sa považuje za priestupok na úseku lesného hospodárstva a je zaň možno uložiť pokutu do 3 320 eur. Pri zmene klimatickej situácie Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor uvedený zákaz odvolá.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.