Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam pre daňovníkov

Dátum: 04.01.2023
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 623
Oznam pre daňovníkov

podávanie daňových priznaní 

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Upozorňujeme daňovníkov, že ak v predchádzajúcom roku  NADOBUDLI nehnuteľnosť /pozemok, rodinný dom, byt, garáž, podnikateľský priestor……/ napr. kúpou, darovaním, zámenou a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná na katastri nehnuteľností k 1.1.2023, rovnako  tak daňovníci, ktorí zaznamenali zmeny v predchádzajúcom roku /zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmeny využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavenej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby… atď./ sú POVINNÍ podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.januára príslušného roku  na obecnom úrade  v Úľanoch nad Žitavou.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne  nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým ZANIKLA daňová povinnosť v priebehu roka 2022 napr. pozemok, rodinný dom, garáž….., boli prevedené na inú osobu. Daňovník je POVINNÝ podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31.januára príslušného roka na obecnom úrade v Úľanoch nad Žitavou.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, a túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.

To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive v závislosti od toho, či ide o fyzickú osobu, alebo právnickú osobu. Jedno tlačivo zahŕňa daň z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny vo vašom nehnuteľnom majetku (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby, odstránenie stavby a podobne. Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na obecnom úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu. 

Tlačivá pre podanie daňového priznania  k dani z nehnuteľnosti si občania môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade v Úľanoch nad Žitavou alebo stiahnutím z webovej stránky:

https://www.ulanynadzitavou.sk/1999/miestne-dane

Daňové priznanie je možné podať aj cez slovensko.sk

Daňovníci, ktorým zmeny v roku 2022 nenastali, daňové priznanie nepodávajú.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.