Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Úľany nad Žitavou

SÚBOR
Dátum: 02.03.2023
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 900
Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Úľany nad Žitavou

14.04.2023 výberové konanie

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie RIADITEĽ/KA

Základnej školy s materskou školou Úľany nad Žitavou,

Hlavná 199, 941 03  Úľany nad Žitavou 

s nástupom po úspešnom ukončení výberového konania v zmysle dohody

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • splnenie podmienok podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • splnenie kvalifikačných predpokladov pre daný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • kópie osvedčení o ďalšom vzdelávaní,
 • doklad o absolvovaní prvej atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • potvrdenie lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy (v rozsahu najviac 4 strany v papierovej a elektronickej forme).

 Platové zaradenie:

v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.

O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie v zmysle uvedených požiadaviek.

Termín podania žiadostí: do 14.04.2023

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – ZŠ s MŠ Úľany nad Žitavou, Hlavná 199 – NEOTVÁRAŤ“  na adresu:

Obecný úrad Úľany nad Žitavou

Hlavná 51

941 03  Úľany nad Žitavou

 

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, bude oznámený termín a miesto výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

 

V Úľanoch nad Žitavou, dňa 02.03.2023

                                                                         Ing. Rudolf Frýželka

                                                                             starosta obce

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
vyberove konanie na riaditela zs s ms Veľkosť: 641.3 kB Formát: pdf Dátum: 2.3.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.