Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Úľany nad Žitavou ako prípad hodný osobitného zreteľa

SÚBOR
Dátum: 08.06.2024
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 64
2 min. čítania
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Úľany nad Žitavou ako prípad hodný osobitného zreteľa

C-KN 1700/72

Predmet prevodu: pozemok parc. č. C-KN 1700/72 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2 v katastrálnom území Úľany nad Žitavou. Uvedená parcela vznikla geometrickým plánom č. 23/2024 vyhotoveným dňa 18.02.2024 Ing. Samuelom Kleinom, overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky dňa 27.02.2024 pod číslom 296/2024 z pozemku parc. č. C-KN 1700/72 zapísaný na LV č. 1 na katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky.
Všeobecná hodnota predmetu nájmu: 1 050,00 € (slovom jedentisípäťdesiat eur) za 37 m2
Kupujúci: Igor Turan, rod. Turan, bytom Zámček 679/22, 941 03 Úľany nad Žitavou
Odôvodnenie: Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 11 ods. 2 písm. a), i), Zásad hospodárenia s majetkom Obce Úľany nad Žitavou v platnom znení, spočívajúcom v malej výmere nehnuteľnosti a nízkej hodnote a nie je predpoklad, že by majetok obce mohla účelne nadobudnúť iná osoba, než tá, na ktorú sa má majetok obce podľa schvaľovaného zámeru previesť.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zverejnenie_zameru_1700_72 Veľkosť: 214.8 kB Formát: pdf Dátum: 8.6.2024