Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Ohlasovňa pobytu

Kontakt:

Ing. Jana Viteková
Tel.: +421 901 704 245
E-mail: uctovnictvo@ulanynadzitavou.sk

 

TRVALÝ POBYT

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. 

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom, alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

 

Trvalý pobyt dieťaťa:

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia.
Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, rodný list dieťaťa je vydaný osobitnou matrikou na území SR a začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

 

Potrebné doklady pri prihlásení trvalého pobytu:

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť :
a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
b) ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list – originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom
c) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny,
d) list vlastníctva 
e) ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,
f) súhlas vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov s prihlásením občana na trvalý pobyt a to: osobne na ohlasovni pred zamestnancom ohlasovne alebo písomne s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov

Tento súhlas sa nevyžaduje, ak:
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.

 

Prihlasovanie trvalého pobytu iných osôb:

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov rodiny.

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana , ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a spolnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa, za občana, ktorého pobyt hlási.

 

Ďalšie informácie:

Žiadosť o poskytnutie informácie o trvalom pobyte osoby (pre fyzické osoby) – je potrebné prísť osobne.

Na vydanie Potvrdenia o vlastnom trvalom pobyte treba predložiť:

a) platný občiansky preukaz,

b) originál rodný list dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky do 18 roku

SPRÁVNE POPLATKY:
Potvrdenie o pobyte - 5,00 € 

Zrušenie trvalého pobytu:

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší

a) na základe oznámenia (odhlasovací lístok),

b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

c) na základe ohlásenia (občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí alebo občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne ukončiť trvalý pobyt na území SR,

d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,

e) na návrh občana oprávneného úživať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,

g) ak budova zanikla.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana

 

Občan je povinný predložiť:

a) právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,

b) dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastnictva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastnictva manželov, ak bolo vydané,

c) rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané,

d) dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané,

e) originál výpis z listu vlastníctva, vydaný správou katastra hl. mesta Bratislava podľa osobitného predpisu, ktorý nie je obmedzený žiadnou dobou vydania

 

PRECHODNÝ POBYT

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní. Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu

 

Potrebné doklady pri prihlásení prechodného pobytu:

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa

b) list vlastníctva 

c) k prihláseniu sa na byt/dom - súhlas vlastníka alebo všetkých vlastníkov bytu, v prípade, že sa nemôžu dostaviť osobne, stačí predložiť overený podpis na súhlas k prihláseniu na PP

d) občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad SR.

 

Doba prechodného pobytu:

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.

SPRÁVNE POPLATKY:
Potvrdenie o pobyte - 5,00 € 

POBYT OBČANA V ZAHRANIČÍ

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte, uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR. Zastupiteľský úrad SR alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčneným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu 86.7 kB pdf 5.2.2018