Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Profil verejného obstarávateľa

Informácie o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade s § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Obec Úľany nad Žitavou

Sídlo: Hlavná 51/51, 941 03 Úľany nad Žitavou

Štatutárny zástupca: Ing. Rudolf Frýželka

IČO: 00800236

DIČ: 2021059634

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

                                  IBAN SK54 0200 0000 0001 6842 0172

                                  SWIFT kód: SUBASKBX

Všetky dokumenty k procesu obstarávania cez portál elektronického trhoviska sú zverejňované prostredníctvom https://www.eks.sk/

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec  v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce , resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

 

Kontakt:
Martina Hlavčková
Tel.: +421 908 120 636
E-mail: vyzvy@ulanynadzitavou.sk
Adresa: Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou