Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Stavebné konanie

Činnosť stavebného úradu Obce Úľany nad Žitavou vykonáva Spoločný stavebný úrad v Šuranoch na Mestskom úrade Šurany ( Námestie hrdinov č. 1;  č. tel.: 035/6500 109; 2. posch. ).

Pôsobnosť stavebného úradu:

- územné konania a územné rozhodnutia všetkých druhov

- stavebné povolenia, dodatočné stavebné povolenia

- rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia

- povoľovanie zmeny stavby pred dokončením; povolenie zmeny účelu užívania stavby

- kolaudačné konanie, vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby

- ohlasovanie drobných stavieb /všetky druhy prípojok,oplotenie,altánky,garáže,žumpy,stavby s doplnkovou funkciu k hlavnej stavbe do 25m2/

- rozkopávkové povolenie /vydáva OcU Úľany nad Žitavou/

- stavba a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia /vydáva OcU Uľany nad Žitavou/

- povoľovanie odstránenia stavieb

- štátny stavebný dohľad

- činnosti špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona

 

Podklady na stavebné konania sa odovzdávajú na Obecnom úrade Úľany nad Žitavou (správne poplatky sa platia v pokladni obecného úradu v hotovosti).

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Zmena v spôsobe užívania stavby - ohlásenie stavebnému úradu 42.2 kB rtf 1.3.2017
Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia v súlade s § 88a zákona č. 50-1976 (stavebný zákon) v z.n.p. 45 kB rtf 1.3.2017
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa § 88 zákona č. 50-1976 Zb. (stavebný zákon) v z.n.p. 44.4 kB rtf 1.3.2017
Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia (pretláčanie) 49.4 kB rtf 1.3.2017
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v súlade s § 58 zákona č. 50-1976 Zb, (stavebný zákon) v z.n.p 45.5 kB rtf 1.3.2017
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní v súlade s § 39a a §58 zákona č. 50-1976 (stavebný zákon) v z.n.p. 46.6 kB rtf 1.3.2017
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v súlade s § 68 zákona č. 50-1976 Zb. (stavebný zákon) v z.n.p. 45.6 kB rtf 1.3.2017
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s § 79 zákona č. 50-1976 Zb. (stavebný zákon) 40.1 kB rtf 1.3.2017
Návrh na vydanie úzmeného rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s § 35 zákona č. 50-1976 Zb. (stavebný zákon) v z.n.p. a § 3 vyhlášky č. 453-2000 Z.z. 45.3 kB rtf 1.3.2017
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50-1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.n.p. a podľa § 5, 6 vyhl. č. 45-2000 Z.z. 40.6 kB rtf 1.3.2017
Prehlásenie stavebného dozora v zmysle § 44 a § 46 zákona č. 50-1976 Zb. v z.n.p. 39.5 kB rtf 1.3.2017