Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

ROZHLAS

OBEC - OZNAMY

V priebehu víkendu od 1.5.2020 do 6.5.2020 boli Vám do schránok doručené obálky s výmerom za komunálny odpad, dan z nehnusteľnoti a poplatok za psa , čím sa bude výmer považovať za doručený. Prosíme občanov, aby platbu vykonali prevodom na účet obce podľa pokynu vo výmere, pri platbe nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol. Starších občanov, ktorí nevyužívajú bankové služby prosíme, aby o prevod požiadali svojich príbuzných, len naozaj v nevyhnutnom prípade môžu prísť zaplatiť v hotovosti na obecný úrad.

            --------------------------------

Upozornenie "BEZ ANTÉNY" . Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu,  prelaďte si prosím svoje televízne prijímače, ak ste tak ešte neurobili počas minulého roka 2019. Zmenia frekvencie voľného vysielania nastane v najbližších hodinách. Prelaďovanie frekvencii môže trvať aj niekoľko hodín, preto ak vám vypadne vysielanie cez anténu, stačí si preladiť televízne prijímače a programy sa vám naladia naspäť. Ladenie je možné spustiť automaticky, alebo manuálne. Po preladení na nové frekvencie, môžete naďalej sledovať vysielanie cez anténu bezplatne. Viac informácií spolu s návodom na preladenie nájdete na webovej stránke www.cezantenu.sk alebo sa informujte na infolinke 0800 611 211. Opakujem kontakt: www.cezantenu.sk alebo infolinka 0800 611 211.  Za dočasný výpadok vysielania sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

           ----------------------

24.december - v zmysle zákona č.220/2018  a § 53 používať pyrotechnické výrobky v období od 2.januára do 30.decembra  možno iba s predchádzajúcim súhlasom  obce, na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3.

Žiadosť musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím /24.decembra/ musí obsahovať meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu  a dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania.

Obec vydá súhlas alebo vyzve na doplnenie alebo žiadosť zamietne.   

         ----------------------
Obec Úľany nad Žitavou oznamuje občanom, že v priebehu celého roka bude zamestnanec obce sledovať počet vyložených smetných nádob na komunálny odpad a separový zber a na základe zistených výsledkov Obecné zastupiteľstvo vypracuje nové VZN týkajúce sa odpadov v našej obci /VZN č.1/2018 §6a ods.2/ - 2 osoby majú narok na 1ks zbernú nádobu = 120l nádoba / . Snahou obce je najoptimálnejšie vyriešiť problém s odpadom.

        -----------------------

Obec Úľany nad Žitavou, ako správca miestneho cintorína vyzý va všetkých občanov-nájomcov hrobových miest, ktorí doteraz nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, aby tak  vykonali počas úradných hodín na Obecnom úrade v čo najbližšom termíne, nakoľko dňa 31.5.2019   u p l y n u l a   trojročná lehota a nájomné nie je zaplatené , Obecný úrad ako správca miestneho cintorína môže pristúpiť k zrušeniu hrobového miesta .

Touto cestou upozorňujeme na  povinnosť ohlásenia všetkých úprav hrobového miesta / výstavba, rekonštrukcia, likvidácia a i. / správcovi cintorína. Po ukončení prác je nájomca povinný vyčistiť okolie hrobového miesta a odstrániť prípadný prebytočný stavebný materiál na svoje náklady.

       -----------------------

Policajný zbor SR opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť, dobrosrdečnosť  a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží. Podvodníci sa skrývajú v osobách, ktoré sa na seniorov obracajú s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. Kontaktujú ich telefonicky, oslovujú ich na ulici alebo navštevujú priamo v príbytkoch. Predstavujú sa ako príbuzní, zamestnanci sociálnych úradov alebo pracovníci plynární, elektrární či iných spoločností. Často vystupujú ako predajcovia rôzneho tovaru. V prípade, že cudzie osoby na Vás vyvíjajú nátlak alebo máte pocit ohrozenia kontaktujte POLÍCIU na čísle 158 alebo linku tiesňového volania 112. 

       ------------------------

Obecný úrad na základe sťažnosti občanov na voľne potulujúce sa psy, vyzýva všetkých chovateľov psov, aby dodržiavali povinnosti chovateľov psov, nepúšťali ich voľne na verejné priestranstvo Obce, a v prípade, že Vám pes z dvora opakovane uniká, vykonajte účinné opatrenia na ich zabezpečenie. Nezodpovedné správanie chovateľov ohrozuje občanov obce a hlavne deti.


P R E D A J 

Firma Kohaplant - dlhoročný predajca ovocných výpestkov, viniča a ruží, bude mať dočasne ukončený ambulantný predaj , bude prijímať telefonické a emailové objednávky , a následne doručí  kuriérmi do vášho domova. Objednávky na tel.čísle 0948 074 460 alebo kohaplant@kohaplatn.sk

Mäsokombinát Mäso Melek oznamuje, že podniková predajňa  mäsa a mäsových výrobkov je otvorená denne do 16,30 hodiny / v pondelok do 12.00 hod./ Denne pripravujú čerstvé hovädzie a bravčové mäso  a tradičné mäsové výrobky.

 

PONUKA

 

INÉ

 

 

 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.