Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

ROZHLAS

OBEC - OZNAMY

 

Sociálna služba

oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o opatrovateľskú službu, v zmysle VZN č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych služieb , nech kontaktujú Obecný úrad v pracovných dňoch alebo na tel.č. 035 6575144

         ----------------------

 

ZBERNÝ DVOR - streda 13.00-17.00  hod. a  sobota 9.00 - 12.00 hod.

zbierame: bio odpad, drevo, nábytok, veľkorozmerný odpad , železo, použitý kuchynský olej 

a haluzovinu, ktorá sa  ukladá mimo zberného dvora

/papier a pet flaše - zber robí firma Brantner/

Vážení občania veríme, že svojim postojom  prispejete k zlepšeniu životného prostredia a k zvýšeniu čistoty verejných priestranstiev v našej obci.

          ---------------------

 

Krízový štáb v Úľanoch nad Žitavou , žiada všetkých  občanov u ktorých bol potvrdený pozitívny test na COVID-19 alebo boli v priamom kontakte s infikovanou osobou, aby sa zdržiavali výlučne doma a dodržiavali karanténne opatrenia nariadené vládou SR.  

           ---------------------

 

Upozornenie "BEZ ANTÉNY" . Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu,  prelaďte si prosím svoje televízne prijímače, ak ste tak ešte neurobili počas minulého roka 2019. Zmenia frekvencie voľného vysielania nastane v najbližších hodinách. Prelaďovanie frekvencii môže trvať aj niekoľko hodín, preto ak vám vypadne vysielanie cez anténu, stačí si preladiť televízne prijímače a programy sa vám naladia naspäť. Ladenie je možné spustiť automaticky, alebo manuálne. Po preladení na nové frekvencie, môžete naďalej sledovať vysielanie cez anténu bezplatne. Viac informácií spolu s návodom na preladenie nájdete na webovej stránke www.cezantenu.sk alebo sa informujte na infolinke 0800 611 211. Opakujem kontakt: www.cezantenu.sk alebo infolinka 0800 611 211.  Za dočasný výpadok vysielania sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

           ----------------------

24.december - v zmysle zákona č.220/2018  a § 53 používať pyrotechnické výrobky v období od 2.januára do 30.decembra  možno iba s predchádzajúcim súhlasom  obce, na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3.

Žiadosť musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím /24.decembra/ musí obsahovať meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu  a dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania.

Obec vydá súhlas alebo vyzve na doplnenie alebo žiadosť zamietne.   

         ----------------------
Obec Úľany nad Žitavou oznamuje všetkým  občanom, že v priebehu celého roka zaznamenávame počet vyložených smetných nádob na komunálny odpad pred každým rodinným domom a na základe zistených výsledkov Obecné zastupiteľstvo vypracuje nové VZN platné od 1.1.2021 / 2 osoby majú narok na 1ks zbernú nádobu = 120l nádoba / . Snahou obce je najoptimálnejšie vyriešiť problém s odpadom.

        -----------------------

Obec Úľany nad Žitavou, ako správca miestneho cintorína vyzýva všetkých občanov-nájomcov hrobových miest, ktorí doteraz nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, aby tak  vykonali počas úradných hodín na Obecnom úrade v čo najbližšom termíne, nakoľko dňa 31.5.2019   u p l y n u l a   trojročná lehota a nájomné nie je zaplatené , Obecný úrad ako správca miestneho cintorína môže pristúpiť k zrušeniu hrobového miesta .

Touto cestou upozorňujeme na  povinnosť ohlásenia všetkých úprav hrobového miesta / výstavba, rekonštrukcia, likvidácia a i. / správcovi cintorína. Po ukončení prác je nájomca povinný vyčistiť okolie hrobového miesta a odstrániť prípadný prebytočný stavebný materiál na svoje náklady.

       -----------------------

Policajný zbor SR opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť, dobrosrdečnosť  a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží. Podvodníci sa skrývajú v osobách, ktoré sa na seniorov obracajú s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. Kontaktujú ich telefonicky, oslovujú ich na ulici alebo navštevujú priamo v príbytkoch. Predstavujú sa ako príbuzní, zamestnanci sociálnych úradov alebo pracovníci plynární, elektrární či iných spoločností. Často vystupujú ako predajcovia rôzneho tovaru. V prípade, že cudzie osoby na Vás vyvíjajú nátlak alebo máte pocit ohrozenia kontaktujte POLÍCIU na čísle 158 alebo linku tiesňového volania 112. 

       ------------------------

Obecný úrad na základe sťažnosti občanov na voľne potulujúce sa psy, vyzýva všetkých chovateľov psov, aby dodržiavali povinnosti chovateľov psov, nepúšťali ich voľne na verejné priestranstvo Obce, a v prípade, že Vám pes z dvora opakovane uniká, vykonajte účinné opatrenia na ich zabezpečenie. Nezodpovedné správanie chovateľov ohrozuje občanov obce a hlavne deti.


P R E D A J 

Mäsozávod MELEK Vás pozýva každý utorok od 9.20 - 9.40 hodiny na nákup slovenského mäsa do pojazdnej predajne  na miestnom trhovisku v Úľanoch nad Žitavou .

Súkromný predajca z Poľska predáva každý druhý týždeň / čas podľa vyhlásenia / na miestnom trhovisku cukrovinky, kakao, kávu, čas , cestoviny, konzervy, ryby , syry a iné potreby pre domácnosť . 

 

PONUKA

 

INÉ

 

 

 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.