Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Sociálna oblasť

Stravovanie dôchodcov

Ak máte záujem o teplé jedlo počas pracovných dní, trvalý pobyt v Úľanoch nad Žitavou a poberáte predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, zabezpečíme Vám obedy .

Obec Úľany nad Žitavou prispieva dôchodcovi, ktorý spĺňa uvedené podmienky 0,50 EUR na obed/pracovný deň.

V prípade záujmu stačí vyplniť žiadosť o poskytnutí a rozvoz stravy. Bližšie informácie získate na Obecnom úrade č. tel. 035/65 75 144.

 

Sociálna služba

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

S účinnosťou od 1.1.2009 vstúpil do platnosti Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V zmysle novej platnej úpravy dochádza k zmene v posudzovaní nároku na sociálnu službu. Pred poskytnutím konkrétnej sociálnej služby je občan povinný požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Obec Úľany nad Žitavou zabezpečuje pre občanov s trvalým pobytom na území Obce Úľany nad Žitavou tzv. posudkovú činnosť pre sociálne služby, akými sú opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov.

 

Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb obcou Úľany nad Žitavou

Odkázanosť na sociálnu službu sa zisťuje posudkovou činnosťou na základe „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, ktorú predkladá fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby na Obecný úrad v Úľanoch nad Žitavou spolu s „Lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, ktorý vypracuje lekár, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sociálny pracovník obecného úradu vykoná posudkovú činnosť a vyhotoví sociálny posudok.

Následne žiadateľ predloží uvedené dokumenty zmluvným posudkovým lekárom s obcou na vypracovanie „Zdravotného posudku na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby“.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ ktorý obsahuje:

  • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 
  • znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách
  • návrh druhu sociálnej služby
  • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie „Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby“.

Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu sa môže použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2007 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo vyšším územným celkom.

 

Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb obce Úľany nad Žitavou na obdobie 2018-2023 bol prerokovaný a schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa 27.04.2018 uznesením číslo 06/OZ/27042018.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2023 773.7 kB pdf 9.5.2018