Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Nájomné byty

Administratívny postup pri záujme o pridelenie nájomného bytu

1. podať písomnú žiadosť na obecnom úrade v Úľanoch nad Žitavou spolu s čestným prehlásením a so súhlasom so spracovaním osobných údajov alebo vyplniť elektronický formulár nachádzajúci sa v pravej lište ŽIADOSŤ O PRENÁJOM BYTU

2. doložiť príjem všetkých pracujúcich osôb, ktoré budú v byte bývať za predchádzajúci kalendárny rok (overenú kópiu živnostenského listu, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku, potvrdenie o poberaní rodinných prídavkov, súdne rozhodnutie o vyrúbení vyživovacej povinnosti...)

3. po pridelení bytu zloží žiadateľ finančnú zábezpeku do garančného fondu na účet Obce:

  • Finančná zábezpeka 2x6 bj.
    • 3-izbový byt        801,00 €
  • Finančná zábezpeka 2x7 bj.
    • 1-izbový byt        480,41 €/496,50 €
    • 2-izbový byt        713,16 €
    • 3-izbový byt        981,84 €

 

Drobné opravy v byte

Nájomca je povinný včas zabezpečiť vykonanie drobných opráv v byte, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 57/1995 Z. z., starať sa o bežnú údržbu bytu a hradiť náklady s tým spojené.

Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi väčšie opravy v byte bez zbytočného odkladu a umožniť mu ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.

 

Správca nájomných bytov kontakt: 

Mário Macek

tel.: +421 910 504 244

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o prenájom bytu 97.9 kB pdf 26.9.2019
Čestné prehlásenie 56.2 kB pdf 26.9.2019
Súhlas so spracovaním osobných údajov 34.2 kB pdf 26.9.2019
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 51.8 kB pdf 26.9.2019
Drobné opravy v byte 662.8 kB pdf 26.9.2019
Výpoveď zmluvy o nájme bytu nájomcom 51 kB pdf 26.9.2019
Protokol o odovzdaní a prevzatí bytu 52.9 kB pdf 26.9.2019

Nájomné byty