Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Nájomné byty

Kontakt:

Ing. Jana Viteková
Tel.: +421 901 704 245
E-mail: uctovnictvo@ulanynadzitavou.sk

 

Administratívny postup pri záujme o pridelenie nájomného bytu

1. podať písomnú žiadosť na obecnom úrade v Úľanoch nad Žitavou spolu s čestným prehlásením a so súhlasom so spracovaním osobných údajov alebo vyplniť elektronický formulár nachádzajúci sa v pravej lište ŽIADOSŤ O PRENÁJOM BYTU

2. doložiť príjem všetkých osôb, ktoré budú v byte bývať za predchádzajúci kalendárny rok (potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku, potvrdenie o poberaní rodinných prídavkov, súdne rozhodnutie o vyrúbení vyživovacej povinnosti...)

3. po pridelení bytu zloží žiadateľ finančnú zábezpeku do garančného fondu na účet Obce:

  • Finančná zábezpeka 2x6 bj.
    • 3-izbový byt        888,36 €
  • Finančná zábezpeka 2x7 bj.
    • 1-izbový byt        496,38 €/516,00 €
    • 2-izbový byt        780,72 €
    • 3-izbový byt        1 092,66 €

 

Drobné opravy v byte

Nájomca je povinný včas zabezpečiť vykonanie drobných opráv v byte, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 57/1995 Z. z., starať sa o bežnú údržbu bytu a hradiť náklady s tým spojené.

Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi väčšie opravy v byte bez zbytočného odkladu a umožniť mu ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.

 

Správca nájomných bytov kontakt: 

Martina Hlavačková

tel.: +421 908 120 636

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Drobné opravy v byte 662.8 kB pdf 26.9.2019
Protokol o odovzdaní a prevzatí bytu 53.2 kB pdf 25.2.2021
Čestné prehlásenie 44 kB pdf 25.2.2021
Súhlas so spracovním osobných údajov 45 kB pdf 25.2.2021
Výpoveď zmluvy o nájme bytu nájomcom 51.1 kB pdf 25.2.2021
Žiadosť o prenájom bytu 75.3 kB pdf 25.2.2021
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 51.9 kB pdf 25.2.2021

Nájomné byty