Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Úmrtná matrika

Na základe Listu o prehliadke mŕtveho vystaveného zdravotníckym zariadením, v ktorom občan zomrel, alebo prehliadajúcim lekárom, ak nastalo úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia (List o prehliadke mŕtveho nahrádza povolenie na prevoz a pochovanie zomretého), matričný úrad vystaví obstarávateľovi pohrebu úmrtný list a žiadosť o podporu pri úmrtí a odoberie od neho občiansky preukaz a preukaz poistenca zomretého.

V prípade úmrtia cudzinca je úmrtný list opatrený odtlačkom reliéfnej pečiatky a jeden výpis sa vždy zašle zastupiteľskému úradu štátu, ktorého bol zomretý príslušníkom v rámci oznamovacej povinnosti.

Oznamovaciu povinnosť si matričný úrad plní aj voči štatistickému úradu, centrálnemu registru obyvateľov SR, okresnému súdu podľa miesta posledného trvalého pobytu zomretého, daňovému úradu, sociálnej poisťovni a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.