Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
k zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov, s názvom:„Rekonštrukcia chodníka na ul. A. Hlinku, Úľany...

1. Verejný obstarávateľ:
Úradný názov: Obec Úľany nad Žitavou
IČO: 00800236
DIČ: 2021059634
Poštová adresa: Hlavná 51
PSČ: 941 03
Mesto/obec: Úľany nad Žitavou
Štát: Slovenská republika
V zastúpení: Ing. Rudolf Frýželka, starosta obce
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.ulanynadzitavou.sk

2. Názov zákazky:
„Rekonštrukcia chodníka na ul. A. Hlinku, Úľany nad Žitavou““

3. Informácie k zákazke:
3.1. Druh zákazky: stavebné práce
3.2. Postup verejného obstarávania:
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3.3. CPV kód:
Hlavný predmet: 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
Vedľajší predmet: 45000000-7 Stavebné práce
Miesto plnenia: Predmetný úsek chodníka o výmere 179m2 leží na pozemku parc. č. 1553/128, 1553/18 v okrese Nové Zámky, obec Úľany nad Žitavou, katastrálne územie Úľany nad Žitavou evidovaný v KN, register C, na liste vlastníctva č. 1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 6797,0m2, ktorý je vo výlučnom vlastníctve verejného obstarávateľa.

3.4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 10 717,12 EUR bez DPH

3.5. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 23.10.2020. do 14:00 SEČ
Vyhlasovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch predĺžiť lehotu na predloženie cenovej ponuky.

3.6. Adresa na doručovanie ponúk:
Obec Úľany nad Žitavou
Hlavná č. 51
941 03 Úľany nad Žitavou

3.7. Na obálku uchádzač uvedie:
„Rekonštrukcia chodníka na ul. A. Hlinku, Úľany nad Žitavou“ a s nápisom „Neotvárať“.

Spôsob doručenia ponuky:
Ponuku predkladá uchádzač v listinnej forme, uzatvorenej obálke, ktorú doručí na adresu uvedenú v bode 3.6 nasledovným spôsobom:
- Osobne
- Poštou
- Kuriérom

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, nebudú vyhodnocované a budú vrátené na adresu uchádzača naspäť neotvorené.