Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ROZHLAS

OZNAMY

Sociálna služba

oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o opatrovateľskú službu, v zmysle VZN č. 4/2022 o poskytovaní sociálnych služieb, nech kontaktujú Obecný úrad v pracovných dňoch alebo na tel.č. 035 6575144

         ----------------------

24.december - v zmysle zákona č.220/2018  a § 53 používať pyrotechnické výrobky v období od 2.januára do 30.decembra  možno iba s predchádzajúcim súhlasom  obce, na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3.

Žiadosť musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím /24.decembra/ musí obsahovať meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu  a dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania.

Obec vydá súhlas alebo vyzve na doplnenie alebo žiadosť zamietne.   

         ----------------------

Obec Úľany nad Žitavou, ako správca miestneho cintorína vyzýva všetkých občanov-nájomcov hrobových miest, ktorí doteraz nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, aby tak  vykonali počas úradných hodín na Obecnom úrade v čo najbližšom termíne, nakoľko dňa 31.5.2019   u p l y n u l a   trojročná lehota a nájomné nie je zaplatené , Obecný úrad ako správca miestneho cintorína môže pristúpiť k zrušeniu hrobového miesta .

Touto cestou upozorňujeme na  povinnosť ohlásenia všetkých úprav hrobového miesta / výstavba, rekonštrukcia, likvidácia a i. / správcovi cintorína. Po ukončení prác je nájomca povinný vyčistiť okolie hrobového miesta a odstrániť prípadný prebytočný stavebný materiál na svoje náklady.

       -----------------------

Policajný zbor SR opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť, dobrosrdečnosť  a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží. Podvodníci sa skrývajú v osobách, ktoré sa na seniorov obracajú s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. Kontaktujú ich telefonicky, oslovujú ich na ulici alebo navštevujú priamo v príbytkoch. Predstavujú sa ako príbuzní, zamestnanci sociálnych úradov alebo pracovníci plynární, elektrární či iných spoločností. Často vystupujú ako predajcovia rôzneho tovaru. V prípade, že cudzie osoby na Vás vyvíjajú nátlak alebo máte pocit ohrozenia kontaktujte POLÍCIU na čísle 158 alebo linku tiesňového volania 112. 

       ------------------------

Obecný úrad na základe sťažnosti občanov na voľne potulujúce sa psy, vyzýva všetkých chovateľov psov, aby dodržiavali povinnosti chovateľov psov, nepúšťali ich voľne na verejné priestranstvo Obce, a v prípade, že Vám pes z dvora opakovane uniká, vykonajte účinné opatrenia na ich zabezpečenie. Nezodpovedné správanie chovateľov ohrozuje občanov obce a hlavne deti.


PREDAJ 

Súkromný predajca z Poľska predáva každý druhý týždeň / čas podľa vyhlásenia / na miestnom trhovisku cukrovinky, kakao, kávu, čas , cestoviny, konzervy, ryby , syry a iné potreby pre domácnosť . 

 

PONUKA

 

INÉ

 

 

SMS_ULANY_FINAL