Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sťažnosti

E-mail: kontrolor@ulanynadzitavou.sk

 

Sťažnosti sa vybavujú podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Sťažnosť možno podať písomne alebo ústne do záznamu. Orgán verejnej správy nie je povinný záznam vyhotoviť, ak s ním sťažovateľ pri ústnom podávaní sťažnosti nespolupracuje alebo ak sa domáha činnosti orgánu verejnej správy v rozpore s právnymi predpismi.

 

Sťažnosť musí obsahovať: 

  • meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa /pri právnickej osobe názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať
  • podpis sťažovateľa, v elektronickej forme musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha. 

 

Pri vybavovaní sťažností obecný úrad dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a to:

  • obec je povinná vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,
  • ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže starosta obce predĺžiť lehotu pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Obec oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

 

Adresa na podanie sťažností: 

Obec Úľany nad Žitavou, Obecný úrad, Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou