Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sadzobník správnych poplatkov

Súvisiaci predpis: 

Zákon č. 145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

 

I. ČASŤ

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2

b)

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou
s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí .....

5 eur

c)

Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

 
 

v slovenskom jazyku .....

2 eurá

 

v cudzom jazyku .....

3 eurá

d)

Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím
zastupiteľským úradom v Slovenskej republike .....

9,50 eura

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena i) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.

Poznámky
2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 3

1.

Osvedčenie

 
 

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis .....

2 eurá

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia
o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)

5 eur

Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská),
zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu
alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná
z podnetu účastníka konania ..............................................................................................................

16,50 eura

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách
a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia
spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie
iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

 

1. fyzická osoba .......................................................................................................................................

9,50 eura

2. právnická osoba .................................................................................................................................

165,50 eura

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby,
ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok
ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové
strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

 
 
II. ČASŤ

VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík..........................................................................................

2 eurá

Položka 17

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ........10 eur

Položka 18

a) Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt

20 eur

 

b) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

20 eur

 

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15)

70 eur

 

d) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

66 eur

 

e) Uzavretie manželstva medzi cudzincami

200 eur

 

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16)

200 eur

 

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným
úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

 

Poznámky
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.2. Poplatok podľa tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky; to platí aj v prípade, ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena f) tejto položky, poplatok podľa písmena d) alebo e) tejto položky sa nevyberie.

 
 

Položka 19

Zmena

 

 

   

a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska .....

3 eurá

 

   

b) priezviska maloletých detí .....

33 eur

     

 

 

 

c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch .....

100 eur

     

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho
alebo neúplného zápisu v matrike.

   

 

Poznámky
1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí alebo za zmenu priezviska rodiča a maloletých detí na spoločné
priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej
starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté
pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

   

 

 

III. ČASŤ

PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

 

a) týždenný .....

1,50 eura

b) mesačný .....

3 eurá

c) ročný .....

7 eur

d) trojročný .....

17 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov
s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve
aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej
pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby
ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo
so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 

V. ČASŤ

STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

a)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia
o zmene územného rozhodnutia

 

1.

pre fyzickú osobu .....

40 eur

 

2.

pre právnickú osobu .....

100 eur

b)

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .....

20 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby
s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,
knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie,
ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok
za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením
(za každú samostatnú stavbu)

a)

na stavby na bývanie

 

1.

na stavbu rodinného domu .....

50 eur

 

2.

na stavbu bytového domu .....

200 eur

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2.....

25 eur

 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m.....

50 eur

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....

35 eur

 

2.

bytových domov .....

100 eur

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

30 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

30 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

30 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

30 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....

30 eur

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

50 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

50 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

50 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

50 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....

50 eur

f)

na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) .....

20 eur

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 eur vrátane .....

100 eur

 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .....

200 eur

 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .....

400 eur

 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .....

600 eur

 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .....

800 eur

 

nad 10 000 000 eur .....

1 000 eur

h)

na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby .....

50 eur

i)

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ..........

60 eur

j)

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........

150 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty
uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

a)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 

1.

právnickú osobu .....

100 eur

 

2.

fyzickú osobu .....

30 eur

b)

Žiadosť o zmenu doby trvania

 

1.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ...........

60 eur

 

2.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........

150 eur

c)

Ohlásenie jednoduchej stavby pre .....

 

1.

právnickú osobu .....

50 eur

 

2.

fyzickú osobu .....

20 eur

d)

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ...........

30 eur

e)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 

1.

právnickú osobu .....

30 eur

 

2.

fyzickú osobu .....

10 eur

f)

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia .....

80 eur

g)

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby .....

10 eur

h)

Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe .....

30 eur

i)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby .....

10 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby .....

trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62

a)

Žiadosť o povolenie

 

1.

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 .....

30 eur

 

2.

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

 
   

právnickú osobu .....

50 eur

   

fyzickú osobu .....

20 eur

 

3.

terénnych úprav pre

 
   

právnickú osobu .....

100 eur

   

fyzickú osobu .....

20 eur

b)

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti .....

100 eur

c)

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .....

20 eur

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a)

na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 

1.

rodinný dom .....

35 eur

 

2.

bytový dom .....

120 eur

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m.....

25 eur

 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m.....

50 eur

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....

25 eur

 

2.

bytových domov .....

50 eur

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

20 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

20 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

20 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

20 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....

20 eur

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

30 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

30 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

30 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

30 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....

30 eur

f)

na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) .....

20 eur

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 eur vrátane .....

60 eur

 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .....

120 eur

 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .....

250 eur

 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .....

400 eur

 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .....

530 eur

 

nad 10 000 000 eur .....

660 eur

h)

na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........

50 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné
objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady
podľa ustanovení § 117120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.

 

VIII. ČASŤ

FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie .....................................

6,50 eura

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

1,50 eura