Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. 

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom, alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

 

Potrebné doklady pri prihlásení trvalého pobytu ( § 3 ods. 8 zákona č. 253/1998 Z. z.):

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť :
a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze /nie žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu/;

b) cestovný doklad Slovenskej republiky /ak nemá OP/;

c) osvedčenie o štátnom občianske SR /nie staršie ako 6 mesiacov/;

d) rodný list dieťaťa vydaný orgánmi SR – ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov /doklad totožnosti zákonného zástupcu/;

e) ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,

f) súhlas vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov s prihlásením občana na trvalý pobyt a to: osobne na ohlasovni pred zamestnancom ohlasovne alebo písomne s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov

Tento súhlas sa nevyžaduje, ak:
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.

 

Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti:

Identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu alebo číslo listu vlastníctva.


Trvalý pobyt dieťaťa:

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky (§ 3 ods. 4 zákona č. 253/1998 Z. z.).

Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia (§ 3 ods. 6 zákona č. 253/1998 Z. z.).
Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni (§ 3 ods. 6 zákona č. 253/1998 Z. z.).

 

Prihlasovanie trvalého pobytu iných osôb:

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov rodiny (§ 4 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z.).

Pri hlásení trvalého pobytu za členov rodiny predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, doklady uvedené v § 3 ods. 8 zákona č. 253/1998 Z. z. za občanov, ktorých trvalý pobyt hlási (§ 4 ods. 5 zákona č. 253/1998 Z. z.).

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana , ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa, za občana, ktorého pobyt hlási, doklady uvedené v § 3 ods. 8 písm. c) a d) zákona č. 253/1998 Z. z. (§ 4 ods. 4 zákona č. 253/1998 Z. z.).

 

Potvrdenie o pobyte:

Podľa § 10 pís. f) zákona č. 253/1998 Z. z. je ohlasovňa pobytu povinná vydať na požiadanie občanovi potvrdenie o pobyte.

Na vydanie Potvrdenia o vlastnom trvalom pobyte treba predložiť:

  1. a) platný občiansky preukaz,
  2. b) originál rodný list dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky do 18 roku

SPRÁVNE POPLATKY:
Potvrdenie o pobyte - 7,00 € 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Súhlas-s-prihlásením-občana-na-pobyt_1 Veľkosť: 234 kB Formát: pdf Dátum: 28.5.2020
Súhlas-s-prihlásením-občana-na-pobyt_1 Veľkosť: 6.89 kB Formát: odt Dátum: 28.5.2020