Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestne dane a poplatky

Prenájom – prepožičanie majetku obce

Výšku poplatkov za prepožičanie majetku obce upravuje VZN obce č. 5/2021
Schválené na obecnom zastupiteľstve dňa 11.12.2020 uznesením č. 12/OZ/11122020
Cenník nadobúda účinnosť 01. januára 2021
 
10,00 EUR   Prívesný vozík 
3,00 EUR   Rebrík výsuvný
20,00 EUR   Ozvučenie 
1,00 EUR   Stôl
0,50 EUR   Stolička
0,40 EUR   Sada kuchynského riadu
1,50 EUR   Obrus biely


Poplatky za užívanie kultúrneho centra, verejného priestranstva a rozhlasu

Výšku poplatkov za užívanie kultúrneho centra, verejného priestranstva a rozhlasu upravuje VZN obce č. 2/2021
Schválené na obecnom zastupiteľstve dňa 11.12.2020 uznesením č. 09/OZ/11122020
Cenník nadobúda účinnosť 01. januára 2021
 
15,00 EUR / hodina   Užívanie kultúrneho centra na predaj a prevádzkovanie tovaru
5,00 EUR / deň   Prenájom verejných priestorov na predaj potravinárskych výrobkov
6,00 EUR / deň   Prenájom verejných priestorov na predaj nepotravinárskych výrobkov
2,50 EUR / deň   Prenájom verejných priestorov na poskytovanie služieb
4,00 EUR / 1 vyhlásenie   Relácia miestnym rozhlasom
 

Od poplatku sú oslobodení:

  • obyvatelia obce
 

Poplatky za jednotlivé cintorínske úkony

Výšku poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony upravuje VZN obce č. 4/2021
Schválené na obecnom zastupiteľstve dňa 11.12.2020 uznesením č. 11/OZ/11122020
Cenník nadobúda účinnosť 01. januára 2021
 

Prenájom hrobového miesta na 10 rokov /jednorazový poplatok/

10,00 EUR   Jednohrob
20,00 EUR   Dvojhrob
30,00 EUR   Trojhrob
40,00 EUR   Štvorhrob
5,00 EUR   Detský hrob
6,00 EUR   Urnový hrob

Prepožičanie Domu smútku a chladiaceho boxu

20,00 EUR   Prepožičanie Domu smútku a prechodné uloženie zomrelého v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty  pochovania za 2 dni
5,00 EUR   Každý začatý deň prepožičania chladiaceho boxu
10,00 EUR   Prepožičanie Domu smútku len na pohrebný akt

 

Poplatok za rozvoj

Výšku poplatkov za rozvoj upravuje VZN obce č. 3/2021
Schválené na obecnom zastupiteľstve dňa 11.12.2020 uznesením č. 10/OZ/11122020
VZN nadobúda účinnosť 01. januára 2021
 
účel vyžitia stavby (1) sadzba poplatku na m2
stavby na bývanie 3
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
10
priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavbyvyužívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 10
ostatné stavby 3

1
§ 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.1

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností upravuje VZN obce č. 6/2021
Schválené na obecnom zastupiteľstve dňa 11.12.2020 uznesením č. 13/OZ/11122020
VZN nadobúda účinnosť 01. januára 2021
 

Daň z pozemkov - Sadzba dane

1. Správca dane určuje na území obce Úľany nad Žitavou pre pozemky uvedené v § 6 ods. 1 písm. a) a e) zákona o miestnych daniach, ročnú sadzbu dane z pozemkov:
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,30 %
záhrady 0,30 %
zastavené plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,30 %
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
0,30%
stavebné pozemky 0,30 %
ostatné plochy 0,30 %
2. Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica, predajný stánok ročnú sadzbu dane z pozemkov:
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,50%
záhrady 0,50%
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,50%
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,50%
stavebné pozemky 0,50%

Daň zo stavieb - Sadzba dane

1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Úľany nad Žitavou, ročnú sadzbu dane
zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
0,070 + 0,040 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,060 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,220 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,220 € za samostatne stojace garáže
0,220 € za stavby hromadných garáží
0,300 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,700 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
0,220 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až g)

Daň z bytov - Sadzba dane

1. Správca dane na území celej obce Úľany nad Žitavou určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške
0,11 € za byty a nebytové priestory

 

Daň za psa 

Daň za psa upravuje VZN obce č. 6/2021
Schválené na obecnom zastupiteľstve dňa 11.12.2020 uznesením č. 13/OZ/11122020
VZN nadobúda účinnosť 01. januára 2021
  •  5 € za jedného psa a kalendárny rok

 

Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie upravuje VZN obce č. 6/2021
Schválené na obecnom zastupiteľstve dňa 11.12.2020 uznesením č. 13/OZ/11122020
VZN nadobúda účinnosť 01. januára 2021
  • 0,20 € na osobu a prenocovanie

 

Poplatok za odpad 

Poplatok za odpad upravuje VZN obce č. 6/2021
Schválené na obecnom zastupiteľstve dňa 11.12.2020 uznesením č. 13/OZ/11122020
VZN nadobúda účinnosť 01. januára 2021
 
Jednorazový poplatok pre jedného poplatníka sa vyrubí jednorázovo vo výške 1,90 € rozhodnutím na úhradu poplatku
Sadzba poplatku za liter/dm3 komunálnych odpadov 0,030 €
Sadzba poplatku za 1 kg drobného stavebného odpadu 0,060 €
Poplatok za 1 kg veľkorozmerného odpadu  0,170 €