Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sobášna matrika

Manželstvo sa uzatvára na základe žiadosti o uzavretí manželstva, a to civilným alebo cirkevným spôsobom.

Pre uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu snúbencov matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov vydáva povolenie k uzavretiu manželstva. Povolenie nie je potrebné, ak sa manželstvo uzatvára cirkevným spôsobom.
Ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny občan, doklady potrebné k uzavretiu manželstva musia byť podané na matričný úrad najmenej 14 dní pred termínom sobáša.
Občania bez trvalého pobytu, bez ohľadu na to, či ide o cudzincov, alebo štátnych občanov SR, môžu uzavrieť manželstvo na ktoromkoľvek matričnom úrade.
Po uzavretí manželstva matrikárka vykoná zápis do knihy manželstiev, do ktorej sa zapisujú aj dodatočné zmeny a záznamy, ako napr. rozvody, vyhlásenie manželstva za neplatné, zmeny mena a priezviska a iné.
Po uzavretí manželstva vydá matrika sobášny list, s ktorým si ten z manželov, ktorý menil priezvisko, alebo priezviská, požiada do 14 dní o vydanie nového občianskeho preukazu.
 

Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva (dostanete ju na matričnom úrade) musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi:

  • rodné listy
  • platné občianske preukazy
  • rozvedení aj právoplatné rozsudky o rozvode manželstva
  • ovdovelí aj úmrtné listy, alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho

 

Cudzinci predkladajú okrem všetkých dokladov aj:

  • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva
  • potvrdenie o stave, trvalom bydlisku a štátnom občianstve, ak tieto údaje neobsahuje osvedčenie o právnej spôsobilosti

Všetky doklady hore uvedené nesmú byť staršie ako šesť mesiacov a musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené slovenským súdnym tlmočníkom a v prípade potreby opatrené príslušným overeniami podľa medzištátnych zmlúv.

 

Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine

Matričné úrady s účinnosťou od 1.2.2006 vydávajú slovenským štátnym občanom, ktorí chcú uzavrieť manželstvo v cudzine, potvrdenie o tom, že sa Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v Slovenskej republike nevydáva.

 

POPLATKY ZA UZAVRETIE MANŽELSTVA (sa vyberajú v hotovosti) v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - zmena - platný od 1.1.2018

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 20,00 EUR
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 20,00 EUR
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20,00 EUR
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70,00 EUR
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami - 35,00 EUR
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 70,00 EUR
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200,00 EUR
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 200,00 EUR