Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sobášna matrika

Manželstvo sa uzatvára na základe žiadosti o uzavretí manželstva, a to civilným alebo cirkevným spôsobom.

Pre uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu snúbencov matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov vydáva povolenie k uzavretiu manželstva. Povolenie nie je potrebné, ak sa manželstvo uzatvára cirkevným spôsobom.
Ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny občan, doklady potrebné k uzavretiu manželstva musia byť podané na matričný úrad najmenej 14 dní pred termínom sobáša.
Občania bez trvalého pobytu, bez ohľadu na to, či ide o cudzincov, alebo štátnych občanov SR, môžu uzavrieť manželstvo na ktoromkoľvek matričnom úrade.
Po uzavretí manželstva matrikárka vykoná zápis do knihy manželstiev, do ktorej sa zapisujú aj dodatočné zmeny a záznamy, ako napr. rozvody, vyhlásenie manželstva za neplatné, zmeny mena a priezviska a iné.
Po uzavretí manželstva vydá matrika sobášny list, s ktorým si ten z manželov, ktorý menil priezvisko, alebo priezviská, požiada do 14 dní o vydanie nového občianskeho preukazu.
 

Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva (dostanete ju na matričnom úrade) musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi:

  • rodné listy
  • platné občianske preukazy
  • rozvedení aj právoplatné rozsudky o rozvode manželstva
  • ovdovelí aj úmrtné listy, alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho

 

Cudzinci predkladajú okrem všetkých dokladov aj:

  • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva
  • potvrdenie o stave, trvalom bydlisku a štátnom občianstve, ak tieto údaje neobsahuje osvedčenie o právnej spôsobilosti

Všetky doklady hore uvedené nesmú byť staršie ako šesť mesiacov a musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené slovenským súdnym tlmočníkom a v prípade potreby opatrené príslušným overeniami podľa medzištátnych zmlúv.

 

Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine

Matričné úrady s účinnosťou od 1.2.2006 vydávajú slovenským štátnym občanom, ktorí chcú uzavrieť manželstvo v cudzine, potvrdenie o tom, že sa Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v Slovenskej republike nevydáva.

 

POPLATKY ZA UZAVRETIE MANŽELSTVA (sa vyberajú v hotovosti) v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - zmena - platný od 1.4.2024

a) Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom,
v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt

30 eur

b) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

30 eur

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

100 eur

d) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

100 eur

e) Uzavretie manželstva medzi cudzincami

280 eur

f) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

280 eur