Obec Úľany nad Žitavou

Kalendár udalostí

Júl 2019

Zasadnutie OZ
26. júl 2019

Zasadnutie OZ

Miesto: Obecný úrad

Program: Zahájenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia Návrh VZN č. 3/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 Audítorská správa z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2018 Žiadosť o odkúpenie pozemku C-KN 1553/76 Návrh Kúpnej zmluvy Diskusia Záver

August 2019

PET fľaše
6. august 2019

PET fľaše

Miesto: Obec Úľany nad Žitavou
PAPIER vrecia
26. august 2019

PAPIER vrecia

Miesto: Obec Úľany nad Žitavou

September 2019

PET fľaše
3. september 2019

PET fľaše

Miesto: Obec Úľany nad Žitavou

Október 2019

PET fľaše
8. október 2019

PET fľaše

Miesto: Obec Úľany nad Žitavou

November 2019

PAPIER vrecia
5. november 2019

PAPIER vrecia

Miesto: Obec Úľany nad Žitavou