Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

a) na základe oznámenia (odhlasovací lístok)

b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho

c) na základe ohlásenia (občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí alebo občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne ukončiť trvalý pobyt na území SR)

d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu

e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časť; manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti (§ 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z.)

g) ak budova zanikla.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana (§ 7 ods. 3 zákona č. 253/1998 Z. z.).

 

Občan je povinný ohlasovni predložiť:

  • Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti;
  • Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti;
  • Návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi a písomné Potvrdenie o súhlase so zrušením trvalého pobytu s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov, ak sa vyžaduje /t. j. ak sa niektorí zo spoluvlastníkov nedostavia osobne na ohlasovňu a svoj súhlas so zrušením trvalého pobytu občanovi nepotvrdia svojím podpisom na návrhu na zrušenie pred zamestnancom ohlasovne/;

Občan je povinný pri podaní návrhu na zrušenie trvalého pobytu predložiť okrem vyššie uvedených dokladov aj tieto doklady (§ 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. z.):

  • Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené;
  • Dohoda alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané;
  • Rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané;
  • Dohoda alebo právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva;

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Návrh na zrušenie trvalého pobytu Veľkosť: 23.3 kB Formát: docx Dátum: 12.8.2022
Návrh na zrušenie trvalého pobytu Veľkosť: 359.9 kB Formát: pdf Dátum: 12.8.2022