Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Životné prostredie

Kontakt:

Magdaléna Chovancová
Tel.: +421 903 234 904
E-mail: podatelna@ulanynadzitavou.sk

 

Povolenie na výrub dreviny

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
• a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
• b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
• c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
• d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
• e) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
• f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
• g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
• h) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
• i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
• j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].
Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.

Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Lehotu na výsadbu nových ovocných drevín podľa odseku 4 písm. b) môže orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím stanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov.
Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu, vždy pri podaní žiadosti.

Potrebné doklady:
• žiadosť
• kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
• súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom


Doba vybavenia: do 30 dní

Poplatky:
• fyzická osoba: 10 Eur,
• právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou: 100 Eur

Súvisiace predpisy:
• Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Veľkosť: 72.9 kB Formát: pdf Dátum: 22.3.2021
Žiadosť malý zdroj znečisťovania ovzdušia Veľkosť: 53.9 kB Formát: pdf Dátum: 22.3.2021