Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F2, F3

Zákon č. 58/2014 Z. z.Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

§ 53

Používanie pyrotechnických výrobkov

(1) Pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie.
(2) Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach nad rámec obmedzenia podľa odseku 3.
(3) Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4) Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím a musí obsahovať
a) meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a v prípade, že pyrotechnické výrobky priamo použije iná osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
b) dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania.
(5) Obec vydá súhlas podľa odseku 4 alebo žiadosť zamietne. Ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí podľa odseku 4, vyzve obec na doplnenie žiadosti alebo žiadosť zamietne. Súhlas obce na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 podľa odseku 4 oprávňuje
a) žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka,
b) osobu podľa § 52 ods. 9 na predaj pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 1. januára do 27. decembra príslušného kalendárneho roka.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o súhlas na použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F2, F3 - ručne vyplniť Veľkosť: 51.8 kB Formát: pdf Dátum: 24.8.2021
Žiadosť o súhlas na použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F2, F3 Veľkosť: 55.6 kB Formát: pdf Dátum: 24.8.2021