Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 19.07.2023
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 755
9 min. čítania
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

od 17.07.2022, 12:00h do odvolania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch (ďalej len "Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru") v zmysle § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 314/2001 Z. z.") a § 2 ods. 1 písm a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z.")

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

pre celé územie okresu Nové Zámky

od 17.07.2023, 12:00h do odvolania

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru predstavuje obdobie, kedy je zvýšené riziko vzniku požiaru v prírodnom prostredí a to najmä na verejne prístupných miestach v prírode. 

Verejne prístupnými miestami v prírode, ktoré sú najviac ohrozené na vznik požiaru sú najmä: 

 1. les a ochranné pásmo lesa (okolie lesa 50 m od hranice lesného pozemku),
 2. súvislá rastlinná pokrývka vo voľnej prírode umožňujúca vznik a šírenie požiaru (suché trávnaté plochy, porasty, strniská a pod.)
 3. poľnohospodárske obrábané plochy, na ktorých sú pestovanré kultúry, ktoré sú v stave možného vznietenia, najmä dozrievajúce obilniny a ich okolie do vzdialenosti 50 m, 
 4. lesoparky, parky, verejné záhrady, zoologické záhrady, rekreačné oblasti.

Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia sú povinné v zmysle § 4 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. dodržiavať opatrenia na ochranu pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, zároveň majú zakázané v zmysle § 8 písm. c) citovaného zákona spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v územé, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 

Fyzické osoby sú povinné v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 

Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa sú v čase zvýšeného nebezepečenstva vzniku požiaru v zmysle § 6b ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. povinní zabezpečovať v lesoch, pre ktorých územie je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť. 

V súlade s § 10 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa vykonáva hliadkovaciu činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase a to formou pochôdzok, kamerovým systémom, leteckým požiarnym monitoringom, alebo iným vhodným spôsobom. 

V súvislosti s ochranou prírodného prostreida odporúčamie nasledovné opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi a zásady protipožiarnej bezpečnosti: 

Odporúčané opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi a odporúčané zásady prostipožiarnej bezpečnosti na verejne prístupných miestach v prírodnom prostredí, ktoré sú najviac ohrozené vznikom požiaru a ktorých dodržiavanie je obzvlásť dôležité v čase vyhlásenia zvýšeného nebezepečdnstva vzniku požiaru sú najmä: 

 1. nespaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve,
 2. nezakladať oheň mimo oficiálnych ohnísk zabezpečených proti rozširovaniu požiaru, 
 3. nafajčiť; v lesoparkoch, parkoch, verejných záhradách, zoologických záhradách, rekreačných oblastiach nefajčiť mimo vyhradených fajčiarskych miest s nehorľavými popolníkmi, 
 4. neodhadzovať na zem horiace, rozžeravené a tlejúce predmety (napr. nedopalky cigariet), 
 5. nepoužítať pyrotechnické výrobky a ohňostroje, 
 6. nepoužívať iné zdroje zapálenia (napr. balóniky šťastia, lampióny, pochodne), 
 7. zabrániť dotyku horúcich častí motorových kosačiek, krovinorezov, vyžínačov, motorových píl s ľahko horľavými materiálmi, napr. suchou trávou, slamou, strniskom, listami, rozliatym palivom a pod., 
 8. nezastavovať a neodstavovať motorové vozidlá na miestach, kde by sa spodná horúca čast vozidla mohla dostať do styku s ľahko horľavými materiálmi, napr. suchou trávou, slamou, strniskom, listami, rozliatym palivom a pod.,
 9. nejazdiť motorovými vozidlami po poľných a lesných cestách na ktoré je umožnený vstup (okrem motorových vozidiel, vlastníkov nehnuteľností umiestnených na lesných pozemkoch, okrem motorových vozidiel, ktoré sú určené k pracovnej a hospodárskej činnosti v lesoch a na poliach a pod.),
 10. nespotrebovávať vodu z prírodných zdrojov vody pre hasenie požiarov pre iné účely, 
 11. dôsledne dodržiavať opatrenia na ochranu pred požiarmi pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (okrem vyššie uvedených činností, ktorých vykonávanie v čase zvýšeného nebezpečenstva vznku požiaru neodporúčame). 

V súvislosti s ochranou prírodného prostredia propomíname aj všeobecné povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré sa netýkajú len času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru: 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, aby dôsledne dodržiavali ich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle § 4,5 a 8 zákona č. 314/2001 Z. z. a to najmä: 

 • dodržiavali zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov,
 • dodržiavali zákaz zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
 • dodržiavali zákaz spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, 
 • plnili opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vnziku požiaru.

Za porušenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi môže byť právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi v zmysle § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru uložená pokuta. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje fyzické osoby, aby dôsledne dodržiavali ich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. a to najmä: 

 • dodržiavali zákaz fajčenia alebo používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
 • dodržiavali zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, 
 • dodržiavali zákaz zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, 
 • dodržiavali zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v čase zvýšeného nebezpečestva vzniu požiaru.

Za porušenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi môže byť fyzickej osobe v zmysle § 61 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru uložené pokarhanie alebo pokuta. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru zároveň upozorňuje, že: 

 • spaľovať biologicky rozložiteľný odpad a komunálny odpad na voľnom priestranstve alebo vo vykurovacích zariadeniach je pre právnické osoby ako aj fyzické osoby po celý rok zakázané v zmysle osobitných predpisov -  napr. zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopnení niektorých zákonov, všeobecne záväzných nariadení obcí a pod. 
 • zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest je zakázané po celý rok v zmysle osobitných predpisov - zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.