Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov

Dátum: 24.11.2023
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 908
5 min. čítania
Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov

Konečný termín vykonania prác je 15.3.2024

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1,3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správocv /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých sa nachádza nadzemné i podzemné elektrické vedenie v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.l na odstránenie a okliesnenie stromov a  iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.3.2024

Uvedené sa netýka takých stavov, kde pri nadzemných el. vedeniach je porasť alebo konáre vzdialené od vodičov menej ako 2 m. V takých prípadoch je orez potrebné vykonať za strany vlastníka ihneď. 

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. 

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácii je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. 

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác Západoslovenskú distribučnú, a.s. odoslaním e-mailu na odberatelia@zsdis.sk

V zmysle právnych predpisov v oblasti životného prostredia za stav drevín, čiže aj ich ošetrenie a údržbu, je zodpovedný majiteľ, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa predmetné dreviny nachádzajú (§ 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).

Vlastník, správca a nájomca nehnuteľnosti, na ktorej sa stromy a iné porasty nachádzajú, je tiež zodpovedný za údržbu stromov a iných porastov tak, aby nezasahovali do ochranného pásma elektrických zariadení a neohrozovali bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy (viď. § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prevádzkový poriadok spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.).

 

UPOZORNENIE

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OREZU a VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedené a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. 

v prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce. 

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. 

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.