Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Cintorín

Obec Úľany nad Žitavou, ako správca miestneho cintorína vyzýva všetkých nájomcov hrobových miest, ktorí doteraz nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, aby tak  vykonali počas úradných hodín na Obecnom úrade v čo najbližšom termíne.

 

Informácie:

Ružena Vachová
Tel.: +421 901 704 244
E-mail: matrika@ulanynadzitavou.sk

 

Užívanie hrobového miesta

 1. hrobové miesto sa prenajíma na uloženie ľudských pozostatkov minimálne na 10 rokov
 2. za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí nájomné za:
  • jednohrob vo výške 10 € za obdobie 10 rokov, čiže 1 €/rok
  • dvojhrob vo výške 20 € za obdobie 10 rokov, čiže 2 €/rok
  • trojhrob vo výške 30 € za obdobie 10 rokov, čiže 3 €/rok
  • štvorhrob vo výške 40 € za obdobie 10 rokov, čiže 4 €/rok
  • detský hrob vo výške 5 € za obdobie 10 rokov, čiže 0,50 €/rok
  • urnový hrob vo výške 6 € za obdobie 10 rokov, čiže 0,60 €/rok

 

Nájomca je povinný ohlásť všetky úpravy hrobového miesta /výstavba, rekonštrukcia, likvidácia a i./ správcovi cintorína. Po ukončení prác je nájomca povinný vyčistiť okolie hrobového miesta a odstrániť prípadný prebytočný stavebný materiál na svoje vlastné náklady.

 

Odkaz na virtuálnu mapu cintorína: 

Mapa cintorína obce Úľany nad Žitavou

 

 


Dom smútku