Obec Úľany nad Žitavou
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Úľany nad Žitavou ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Úľany nad Žitavou ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obec Úľany nad Žitavou zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. č. C - KN 312/4 ostatné plochy o výmere 80 m2.