Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Matrika

Kontakt:

Ružena Vachová
Tel.: +421 901 704 244
E-mail: matrika@ulanynadzitavou.sk

 

Zákon NR SR č.154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov upravuje vedenie matrík a s tým súvisiace práva a povinnosti fyzických osôb a úloh orgánov verejnej moci.

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželsva. Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.

 

RODNÁ MATRIKA

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.
Zápis narodenia do matriky v Úľanoch nad Žitavou sa uskutoční len v tom prípade, ak sa dieťa narodí doma. Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie

 

Určenie otcovstva

Otcovstvo sa určuje na základe 3 domnienok otcovstva. ( § 84 zák. 36/2005 Z.z. o rodine):

 1. otcom dieťaťa je manžel matky
 2. otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením s matkou dieťaťa pred matričným úradom alebo pred súdom
 3. otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súdom

Otcovstvo je možné určiť súhlasným vyhlásením rodičov pred narodením dieťaťa, a to v čase, keď je už počaté, alebo po jeho narodení, a to na ktoromkoľvek matričnom úrade alebo na súde.

Pred narodením dieťaťa - musia prísť matka i otec dieťaťa osobne, predložia obaja platné občianske preukazy a rodné listy, ak je matka rozvedená viac ako 300 dní, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je vdova, úmrtný list bývalého manžela

 

SOBÁŠNA MATRIKA

Manželstvo sa uzatvára na základe žiadosti o uzavretí manželstva, a to civilným alebo cirkevným spôsobom.

Pre uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu snúbencov matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov vydáva povolenie k uzavretiu manželstva. Povolenie nie je potrebné, ak sa manželstvo uzatvára cirkevným spôsobom.
Ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny občan, doklady potrebné k uzavretiu manželstva musia byť podané na matričný úrad najmenej 14 dní pred termínom sobáša.
Občania bez trvalého pobytu, bez ohľadu na to, či ide o cudzincov, alebo štátnych občanov SR, môžu uzavrieť manželstvo na ktoromkoľvek matričnom úrade.
Po uzavretí manželstva matrikárka vykoná zápis do knihy manželstiev, do ktorej sa zapisujú aj dodatočné zmeny a záznamy, ako napr. rozvody, vyhlásenie manželstva za neplatné, zmeny mena a priezviska a iné.
Po uzavretí manželstva vydá matrika sobášny list, s ktorým si ten z manželov, ktorý menil priezvisko, alebo priezviská, požiada do 14 dní o vydanie nového občianskeho preukazu.
 

Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva (dostanete ju na matričnom úrade) musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi:

 • rodné listy
 • platné občianske preukazy
 • rozvedení aj právoplatné rozsudky o rozvode manželstva
 • ovdovelí aj úmrtné listy, alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho

 

Cudzinci predkladajú okrem všetkých dokladov aj:

 • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • potvrdenie o stave, trvalom bydlisku a štátnom občianstve, ak tieto údaje neobsahuje osvedčenie o právnej spôsobilosti

Všetky doklady hore uvedené nesmú byť staršie ako šesť mesiacov a musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené slovenským súdnym tlmočníkom a v prípade potreby opatrené príslušným overeniami podľa medzištátnych zmlúv.

 

Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine

Matričné úrady s účinnosťou od 1.2.2006 vydávajú slovenským štátnym občanom, ktorí chcú uzavrieť manželstvo v cudzine, potvrdenie o tom, že sa Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v Slovenskej republike nevydáva.

 

POPLATKY ZA UZAVRETIE MANŽELSTVA (sa vyberajú v hotovosti) v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - zmena - platný od 1.1.2018

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 20,00 EUR
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 20,00 EUR
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20,00 EUR
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70,00 EUR
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami - 35,00 EUR
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 70,00 EUR
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200,00 EUR
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 200,00 EUR

 

ÚMRTNÁ MATRIKA

Na základe Listu o prehliadke mŕtveho vystaveného zdravotníckym zariadením, v ktorom občan zomrel, alebo prehliadajúcim lekárom, ak nastalo úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia (List o prehliadke mŕtveho nahrádza povolenie na prevoz a pochovanie zomretého), matričný úrad vystaví obstarávateľovi pohrebu úmrtný list a žiadosť o podporu pri úmrtí a odoberie od neho občiansky preukaz a preukaz poistenca zomretého.

V prípade úmrtia cudzinca je úmrtný list opatrený odtlačkom reliéfnej pečiatky a jeden výpis sa vždy zašle zastupiteľskému úradu štátu, ktorého bol zomretý príslušníkom v rámci oznamovacej povinnosti.

Oznamovaciu povinnosť si matričný úrad plní aj voči štatistickému úradu, centrálnemu registru obyvateľov SR, okresnému súdu podľa miesta posledného trvalého pobytu zomretého, daňovému úradu, sociálnej poisťovni a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 

Zmena mena a priezviska

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do 3 mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:

 • Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželov (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
 • sobášny list
 • platný občiansky preukaz

 

Osobitná matrika

Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu žiadateľa, prípadne v mieste posledného trvalého pobytu žiadateľa na Slovensku. Ak nemá žiadateľ trvalý pobyt na Slovensku môže požiadať o zápis na ktoromkoľvek matričnom úrade. Zápis môže taktiež sprostredkovať zastupiteľský úrad SR v zahraničí.
Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín a sú opatrené predpísanými overeniami.
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list, úmrtný list alebo sobášny list vydaný v cudzine, je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát), v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Správny poplatok : zaplatíte  priamo do pokladne Obecného úradu - v sume 10,00 EUR

/ položka č.17 sadzobník správnych poplatkov/

Potrebné doklady:

 • cudzozemská verejná listina - rodný list, sobášny list, úmrtný list – originál, alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenčiny s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t.j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE,
 • platný doklad totožnosti žiadateľa,
 • fotokópia rodného listu,
 • u rozvedených fotokópia rozsudku o rozvode,
 • u ovdovelých fotokópia úmrtného listu manžela alebo manželky,
 • doklad totožnosti zomrelej osoby,
 • doklad totožnosti osoby vybavujúcej úmrtie,
 • ďalšie doklady podľa požiadavky Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR Bratislava

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Zápis o narodení 52.6 kB rtf 9.2.2017
Zápis o uzavretí manželstva 55.4 kB rtf 9.2.2017
Zápis úmrtí 40.1 kB rtf 9.2.2017
Kontakty osobitná matrika 269.7 kB pdf 9.2.2017