Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie podpisov na listinách

Potrebné doklady:
platný doklad totožnosti – občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov – povolenie na pobyt)

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín na obecnom úrade.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

  • na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu“ vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu
  • na listine, ktorá sa má použiť v cudzine
  • na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku

Osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár.

Poplatok: 2,00 €/1 podpis – platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu.

 

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady:

  • originál osvedčovanej listiny
  • platný doklad totožnosti – občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov – povolenie na pobyt)
  • fotokópia osvedčovanej listiny

Osvedčenie listiny nie je možené vykonať, ak:

  • ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (takéto overenie vykonáva notár)
  • je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár) nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku
  • ide o kópie preukazov (občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov)
  • ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností geometrické mapy a pod.)
  • sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženým originálom

Poplatok:

  • v slovenskom jazyku – 2,00 €/1 strana – platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu
  • v českom jazyku – 3,00 €/1 strana

 

Súvisiace predpisy:
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov